De gebruiksvoorwaarden van de Website die zich bevindt op het adres www.mtv.be (hierna de “Website”, en de algemene voorwaarden van de diensten die aangeboden worden op de Website (hierna de “Diensten”) worden uiteengezet volgens de termen van onderhavige gebruiksvoorwaarden.

Deze Website is onder de volledige controle van MTV Networks Belgium BVBA. Het loutere feit van u op deze site te verbinden en hem te gebruiken impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.
Indien u niet akkoord bent met deze Voorwaarden verzoeken wij u om deze Website niet verder te gebruiken.


I. Gebruik van de Website
MTV stelt een Website ter beschikking die betrekking heeft op verscheidene informatie en diensten met betrekking tot muziek. Elke gebruiker heeft het recht om de webpagina’s te bekijken, te doorlopen en te consulteren door hulp van een computer voor persoonlijk gebruik.

Bepaalde diensten kunnen onderworpen worden aan bijzondere aanvullende gebruiksvoorwaarden, die hierna worden aangegeven.


II. Beschrijving van de Website
MTV biedt aan haar gebruikers een aantal Diensten aan waaronder communicatietools, informatie, fora, diensten van e-commerce, gepersonaliseerde inhoud, MTVprogramma’s en diensten in samenwerking met andere merken.

Elke gebruiker van de Website wordt gewezen op het feit dat het downloaden en/of de doorgifte van de inhoud van de Website als onrechtmatig geacht wordt en gerechtelijke vervolging met zich kan meebrengen


III. Diensten
Teneinde toegang te krijgen tot bepaalde Diensten op de Website, dient elke gebruiker zich hiervoor in te schrijven door een gebruikersnaam en paswoord in te geven. Deze twee toegangsvoorwaarden zullen vertrouwelijk blijven. Alle informatie die wordt meegedeeld tijdens het inschrijving kan aan derden worden meegedeeld voor administratieve doeleinden of voor het in stand houden van de dienst

MTV verbindt zich ertoe om het vertrouwelijk karakter van de identiteit van de
De gebruikers te respecteren, waaronder zijn gebruikersgegevens en de inhoud van zijn e-mails. MTV behoudt zich evenwel het recht voor om de persoonlijke gebruikersgegevens te controleren en vrij te geven, voor zover deze vrijgave zou toestaan:

 • om aan wettelijke vereisten te voldoen;
 • om de rechten van MTV te beschermen en te vrijwaren;
 • om de Gebruiksvoorwaarden toe te passen;
 • om de belangen van de gebruikers te vrijwaren
Elke gebruiker verbindt zich ertoe om MTV onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk frauduleus gebruik van zijn login door een derde.


IV. Intellectuele eigendom
De intellectuele eigendomsrechten op de documenten in de Website en op alle elementen die voor de Website gecreëerd worden, zoals de software, het design, de tekst, foto’s, illustraties, geluidsfragmenten, videoclips, grafische tekeningen en merken (hierna de « Gegevens »), zijn de exclusieve eigendom van MTV.
Geen enkele exploitatie, zelfs niet gedeeltelijk, van de Gegevens die aanwezig zijn op de Website kan plaatsvinden zonder de voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van MTV.

Elke gebruiker verbindt zich ertoe om de Gegevens niet te reproduceren, aan te passen, verspreiden, wijzigen, verdelen, vertalen, afgeleide producten te creëren of over te dragen aan een derde, dan wel te verspreiden via een derde website, zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van MTV.

Elk niet toegestane of illegale gebruik van de Gegevens zal de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in het gedrang brengen conform de toepasselijke wetgeving.


V. Privacy policy

Alle informatie, met betrekking tot de gebruikers, die in handen is van MTV, is onderworpen aan de Privacy policy van MTV, zoals uiteengezet in het onderdeel “Privacy policy”.
Conform de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) heeft elke gebruiker het recht om zijn persoonlijke gegevens die aan MTV werden meegedeeld in het kader van het gebruik van de Website te raadplegen, te verbeteren en te verwijderen.
De gebruikers nemen kennis van het feit dat “cookies” kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt teneinde informatie te verzamelen met betrekking tot het gebruik van de Website.


VI. Het MTV merk en logo
Het MTV logo en benaming werden geregistreerd als merk. Elke reproductie en/of wijziging hieraan zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van MTV kan een daad van namaak uitmaken.


VII. Gebruiksregels
Elke gebruiker verbindt zich ertoe om :
geen content aan de Website toe te voegen die tegenstrijdig is aan de wettelijke en reglementaire toepasselijke bepalingen en meer bepaald om geen afbeeldingen of opinies te verspreiden van gewelddadige, racistische, pornografische aard of die op welke wijze dan ook zou kunnen schaden aan het imago van MTV of van de Website;
geen hyperlinken op de Website te plaatsen die linken naar websites waarop zich afbeeldingen of opinies bevinden van gewelddadige, racistische, pornografische aard of die op welke wijze dan ook zou kunnen schaden aan het imago van MTV of van de Website;
de Diensten niet te gebruiken met een commercieel doel, zoals bijvoorbeeld publiciteit of de aanbieding van een goed of een dienst;
geen gegevens door te geven of up te loaden die een virus bevatten;
geen gegevens door te geven of up te loaden die beschermd zijn door intellectuele rechten van derden;
niet te trachten zich toegang te verschaffen tot de Diensten op een niet-toegestane wijze of gebruik te maken van gegevens van derden of andere gebruikers, of tussen te komen in het gebruik van de Diensten door een andere gebruiker;
in het algemeen, niet te handelen op een wijze die niet verenigbaar is met de toepasselijke wetten en regelgeving.


VIII. Wedstrijden
De wedstrijdreglementen zijn beschikbaar op de Website.


IX. Garanties
MTV kan, impliciet noch expliciet, garanderen dat de exploitatie van de Dienst zal gebeuren op ononderbroken en foutloze wijze. MTV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van een technische tekortkoming.
De gebruiker erkent dat:

 • het technisch onmogelijk is om de Diensten aan te bieden zonder enige fout ;
 • bepaalde fouten tot gevolg kunnen hebben dat de Dienst tijdelijk onbeschikbaar is;
 • de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Diensten typo’s en foutieve informatie kunnen bevatten ;
 • de toepassing en het gebruik van de Diensten kunnen gestoord worden door elementen die onafhankelijk zijn van de wil en de controle van MTV, zoals de doorgiftevoorwaarden tussen MTV en de gebruikers, of enig ander systeem of netwerk.


X. Beperking van aansprakelijkheid
Alle Gegevens worden onveranderd doorgegeven via de Website, zonder enige vrijwaring, expliciet noch expliciet. Bijgevolg wijst MTV alle aansprakelijkheid af voor alle schade, direct of indirect, wat ook de oorzaak, oorsprong, aard of gevolg mag zijn, ten gevolge van de toegang tot de Website of een hieraan verbonden Website, de onmogelijkheid om hier toegang tot de verkrijgen of het gebruik ervan.
Bovendien kan MTV de elementen die door de gebruikers worden toegevoegd op de webpagina’s, zoals bijvoorbeeld via e-mail, chat et forumdiscussies, niet controleren en kan zij dus niet verantwoordelijk zijn voor deze elementen.
Opinies en ideeën die geuit worden op de chat zijn niet die van MTV. Elke gebruiker zal aansprakelijk worden gehouden voor de content die hij gecreëerd heeft en on line plaatst.
Elke gebruiker erkent dat hij aanvaard heeft om geen gerechtelijke stappen te ondernemen tegen MTV voor enige schade die hij geleden heeft ten gevolge van het gebruik van de Website. Bovendien zal elke gebruiker, waarvan de content een gerechtelijke procedure veroorzaakt, gehouden worden om MTV te vrijwaren voor alle schade die hieraan verbonden is, met inbegrip van de gerechts- en advocaten kosten.


XI. Hyperlinks naar derden
MTV heeft geen enkele vorm van controle op de content van websites van derden waartoe de gebruiker toegang heeft via de Website. Het invoegen van een hyperlink naar de website van een derde impliceert geen goedkeuring door MTV van de producten en diensten die erop worden aangeboden. Bijgevolg kan MTV niet aansprakelijk worden gehouden voor externe bronnen et content op websites die toegankelijk zijn via een hyperlink.


XII. Wijzigingen
MTV behoudt zich het recht voor om de Diensten in zijn geheel of gedeeltelijk, op elk moment, te wijzigen en/of tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder de gebruikers hiervan in te lichten. Daarnaast behoudt MTV zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op discretionaire wijze en op elk moment te wijzigen of aan te passen. Dergelijke wijziging zullen in werking treden vanaf ze online worden gezet. U wordt dus verzocht om de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen. Het loutere feit dat u doorgaat met de Website te gebruiken impliceert uw aanvaarding van elke wijziging. Ter info: de huidige voorwaarden werden online gezet op 5 Januari 2009.


XIII. Minderjarigheid
De Website en de Diensten die worden aangeboden zijn toegankelijk voor personen die minstens 13 jaar oud zijn, tenzij een andere leeftijd wordt aangeduid.
De ouders worden gevraagd het gebruik dat hun kinderen maken van hun internetverbinding te controleren. De Diensten werden geconcipieerd voor een breed publiek. Het is dus de verantwoordelijkheid van de ouders, in hun hoedanigheid van wettelijke voogd, om te bepalen welke dienst al dan geschikt is voor hun kind(eren) en om toe te zien op het gebruik ervan.


XIV. Opzegging
MTV behoudt zich het recht voor om een einde te maken aan onderhavige algemene voorwaarden en om de Dienst op te schorten indien een gebruiker inbreuk maakt op onderhavige bepalingen.


XV. Varia
MTV baat deze Website uit vanuit zijn maatschappelijk zetel, te Fabriekstraat 38, 2547 Lint. Onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en toepassing ervan wordt onderworpen aan de bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken.


Privacy policy


I. Informatica en vrijheden
MTV verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid van de eventuele informatie die door de gebruiker geleverd wordt te preserveren.


II. Algemene gegevens
MTV verbindt zich ertoe om het de identiteit van de gebruikers van de Website vertrouwelijk te houden. MTV kan evenwel globale statistieken en algemene informatie aan betrouwbare derden leveren met betrekking tot de gebruikers, abonnees, doorgifte van gegevens en andere informatie. Deze informatie heeft geen betrekking op de identificatie van personen.


III. Persoonlijke gegevens
Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan : alle informatie die betrekking heeft op de volledige naam van de gebruiker, zijn adres, zijn telefoonnummer, zijn geboortedatum, zijn e-mailadres en alle informatie die op rechtstreekse wijze verbonden is aan de persoon. Dergelijke informatie wordt verzameld via spontane mededeling.


IV. Identificatie van de gebruikers
Elke gebruiker neemt kennis van het feit dat MTV een « cookie » kan plaatsen in zijn computer, welke toestaat om informatie te verzamelen met betrekking tot het aantal gebruikers en het gebruik dat je maakt van de Website. Dergelijke gegevens worden verzameld met het oog op de verbetering van de Website.


V. Doorgifte van informatie
MTV kan deze informatie gebruiken teneinde vragen van gebruikers te beantwoorden en het te informeren van nieuwigheden van MTV. Wanneer een gebruiker een product of diesnt bestelt, kan MTV bijgevolg contact met hem opnemen teneinde aanvullende informatie te bekomen. MTV zal deze informatie niet aan een derde leveren zonder toestemming van de gebruiker. MTV kan deze gegevens wel doorgeven aan andere sites van de MTV groep.


VI. Veiligheid
MTV heeft passende maatregelen getroffen om jouw informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het aantal mensen dat fysiek toegang heeft tot onze databaseservers is beperkt en wij hebben elektronische beveiligingssystemen en toegangscodes teneinde te voorkomen dat onbevoegden zichzelf toegang verschaffen tot de informatie.


VII. Verwijdering
Elke gebruiker kan op elk moment de verwijdering van zijn naam en gegevens of van die van zijn kind vragen uit de databank van MTV. Hiertoe dient de gebruiker een e-mail met zij verzoek te sturen naar webmaster@mtv.be met vermelding van de volgende informatie en de eventuele verbeteringen daarvan in het tekstgedeelte van het e-mailbericht:

 • je naam;
 • het e-mailadres waarmee je je hebt geregistreerd;
 • je gebruikersnaam (indien van toepassing);
 • de naam van de prijsvraag, nieuwsbrief of andere vorm van interactie waarvoor de verwijdering gevraagd wordt.