Mireille Mathieu

Akropolis adieu (ZDF Drehscheibe 28.10.1971)

Akropolis adieu (ZDF Drehscheibe 28.10.1971)

Mireille Mathieu

Akropolis adieu (ZDF Drehscheibe 28.10.1971)

Akropolis adieu (ZDF Drehscheibe 28.10.1971)