ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie augustus 2017

Deze algemene voorwaarden (hierna de "Gebruiksvoorwaarden") gelden voor de toegang tot en het gebruik van alle websites, waaronder de Belgische en Nederlandse MTV website (verder 'de Websites') beheert door VIMN Netherlands B.V. en/of aan haar gelieerde vennootschappen (verder "VIMN"). Bezoekers/gebruikers van de Websites (verder 'de Gebruiker of de "Gebruikers") stemmen in met onderstaande Gebruiksvoorwaarden door bezoek aan en/of gebruik van de Websites. Indien jij het niet eens bent met de onderstaande Gebruiksvoorwaarden, dan verzoeken wij jou de Websites niet langer te bezoeken/gebruiken. Ben jij jonger dan 16 jaar? Vraag dan je ouders om dit te lezen.

Aansprakelijkheid
Tenzij schade is veroorzaakt door VIMN's opzet of bewuste roekeloosheid, is VIMN niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de Websites en/of informatie die via de Websites is verkregen. VIMN betracht alle redelijkerwijs mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van haar Websites, maar geeft ter zake geen garanties. VIMN biedt ook geen garanties met betrekking tot de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de Websites en kan derhalve niet aansprakelijk gehouden worden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke dientengevolge is ontstaan.

Websites van derden
De Websites bevatten diverse links naar andere websites die door derden worden beheerd. VIMN heeft geen invloed op die andere websites en deze voorwaarden zijn daarop niet van toepassing. VIMN verwijst gebruikers uitdrukkelijk naar de voorwaarden van de betreffende derde. VIMN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en is derhalve niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade dientengevolge.

Rechten van intellectuele eigendom
Op de inhoud en vormgeving van de Websites - zoals onder meer op teksten, video's, domeinnamen, merken, databases en afbeeldingen - rusten intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld auteursrecht) van VIMN en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan (delen van) de inhoud en vormgeving van de Websites te distribueren, over te nemen, op te slaan, te framen en/of te verspreiden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VIMN en/of haar licentiegevers.

Bijdragen van gebruikers
Gebruikers kunnen op (onderdelen van) de Websites bijdragen leveren in de vorm van onder meer tekst, beeld, foto's, video's, muziek, concepten, deelname aan een forum etc. (verder 'de Bijdragen'). Hierop zijn te allen tijde de volgende bepalingen van toepassing:

  • Bijdragen worden geleverd op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid. VIMN zal Bijdragen niet vooraf beoordelen en kan terzake derhalve niet aansprakelijk worden gesteld;
  • Bijdragen zullen niet in strijd zijn met de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer. Gebruikers zullen derhalve geen racistische,seksistische, pornografische, discriminerende, beledigende of lasterlijkeBijdragen leveren;
  • Bijdragen zullen niet-commercieel van aard zijn en Gebruikers garanderendat de Bijdragen nimmer spam, virussen e.d. zullen bevatten;
  • Bijdragen zullen geen inbreuk maken op de rechten van derden (zoals ondermeer auteursrecht, portretrecht, merkenrecht, het recht op geheimhouding,etc.);
  • Gebruikers dragen door verzending van de Bijdragen naar de Websitesdirect alle daarop rustende rechten van intellectuele eigendom over op VIMNzonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Zo nodig zullenGebruikers alle benodigde aanvullende medewerking verlenen teneindegenoemde overdracht te bewerkstelligen;
  • VIMN is te allen tijde gerechtigd de Bijdragen aan te passen;
  • Gebruikers garanderen dat VIMN na verzending van de Bijdragen naar deWebsites gerechtigd is de Bijdragen onbeperkt te (laten) gebruiken en te(laten) exploiteren ongeacht welke media, platform of vorm.

Gebruikers vrijwaren VIMN voor enige aanspraak van derden ten gevolge van enig handelen in strijd met voornoemde bepalingen. VIMN behoudt zich te allen tijde het recht voor om Bijdragen, ongeacht de reden daarvoor, onmiddellijk van de Websites te verwijderen en/of Gebruikers uit te sluiten van enig gebruik van de Websites na herhaaldelijk misbruik. VIMN is te allen tijde gerechtigd Gebruikers aansprakelijk te stellen voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van enig handelen in strijd met voornoemde bepalingen.

Gebruik website
Gebruikers verplichten zich om de Websites niet te gebruiken:
a. voor enig onwettig doel;
b. op enigerlei wijze die ertoe leidt dat het functioneren van de Websites wordt onderbroken, wordt beschadigd, minder efficiënt wordt of dat de functionaliteit op enigerlei andere wijze wordt aangetast;
c. op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het auteursrecht of het recht op geheimhouding).

Gebruikers zullen nimmer op enigerlei wijze proberen om broncodes te achterhalen (bijv. via reverse engineering of reverse assembling), broncodes kopiëren, wijzigen en/of gebruiken als basis voor enig ander werk. VIMN is te allen tijde gerechtigd Gebruikers aansprakelijk te stellen voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van enig handelen in strijd met deze bepaling.

Wijzigingen ten aanzien van de gebruiksvoorwaarden
VIMN behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen of te actualiseren. In het geval van een materiele wijziging in de voorwaarden zal VIMN hier melding van maken aan het begin van de Gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te blijven maken van de betreffende Website(s) wordt Gebruiker geacht in te hebben gestemd met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Indien jij het niet eens bent met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, dan verzoeken wij jou de betreffende Website(s) niet langer te bezoeken/gebruiken.=

Persoonsgegevens en cookies
Voor informatie over de wijze waarop wij omgaan met de gebruikersgegevens verwijzen we je naar ons Privacybeleid

Wedstrijdvoorwaarden
Gebruikers kunnen op (onderdelen van) de Websites regelmatig deelnemen aan wedstrijden. VIMN verwijst deelnemers daarbij telkens uitdrukkelijk naar de voorwaarden voor deelname behorende bij de betreffende wedstrijd.

Toepasselijk recht
Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vragen?
Mocht je vragen hebben over deze Gebruiksvoorwaarden of de VIMN Websites, dan kun je contact met ons opnemen per post:

Postbus 10001
1001 CB Amsterdam
Nederland